Tag Archives: Υπουργείο Οικονομικών

Πρόσληψη 186 νομικών από το Υπουργείο Οικονομικών


Με δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε η πρόσληψη 186 νομικών στο Υπουργείο Οικονιμικών. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2013
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2013 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οι θέσεις και τα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 1Κ 2013_el_GR.

 

Advertisements

1 σχόλιο

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Η Συντονιστική για το Επικουρικό Κεφάλαιο


Από το Γραφείο Τύπου του ΔΣΑ, ανακοινώθηκε η αποστολή επιστολής στον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το θέμα του Επικουρικού Ταμείου.

Το πλήρες κείμενο, έχει ως εξής:

Αθήνα, 8-10-2012

 Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γιάννης Αδαμόπουλος και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά κ.κ. Νίκος Βαλεργάκης και Στέλιος Μανουσάκης απέστειλαν σήμερα επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, κοινοποιούμενη στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά και στους Προέδρους των κομμάτων που συμμετέχουν στον κυβερνητικό σχηματισμό κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη, σχετικά με τον προωθούμενο περιορισμό της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου ως προς την υποχρέωση αποζημίωσης θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Με την εν λόγω επιστολή η οποία επισυνάπτεται ανωτέρω, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση της Ολομέλειας και αντίστοιχο ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την υπό ψήφιση ρύθμιση, οι κ.κ. Πρόεδροι καλούν τον κ. Υπουργό:

α) να αναλογιστεί τις ολέθριες συνέπειες που αναμένεται να έχει – σε επίπεδο νομικό και κοινωνικό, ασφάλειας των συναλλαγών και του δικαίου – η θέσπιση της κατατεθείσας διάταξης αναφορικά με τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων που θα αδυνατούν να καλύψουν τη ζημία τους, καταδικαζόμενα στην ανέχεια και στην οικονομική εξαθλίωση, κατά τρόπο κοινωνικά ανάλγητο και απάνθρωπο, που δεν αρμόζει σε μία συντεταγμένη πολιτεία και

β) να αποσύρει άμεσα την κατάπτυστη αυτή διάταξη, κατευθύνοντας κάθε ενέργεια προς το σκοπό της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών στην ασφαλιστική αγορά, και της οικονομικής ενδυνάμωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου, αποτρέποντας – έστω και την ύστατη στιγμή – τη μετακύλιση των προβλημάτων του στους Έλληνες πολίτες, παθόντες ή ασφαλισμένους.

Η  Επιστολή συντονιστικής στο σύνολό της.

Σχολιάστε

Filed under ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστών


Από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε  διαγωνισμός  για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Σύμφωνα με την προκήρυξη, στη σχολή θα εισαχθούν 162 σπουδαστές, με την εξής κατανομή, ανά κατεύθυνση:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, ενενήντα πέντε (95) και, αναλυτικά, τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύο (2) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενενήντα (90) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, πενήντα πέντε (55) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς, δώδεκα (12) θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό στην Αθήνα, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο τρέχοντος έτους.

Όλη η προκήρυξη εδώ.

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων: ένα βήμα εμπρός


Ένα βήμα προς την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων αποτελεί η  έκδοση του υπ’ αριθμόν 25/09.03.12 Π.Δ., με το οποίο ρυθμίζεται κατ’ αρχήν η διαδικασία. Είναι προφανές, ότι απαραίτητο προαπαιτούμενο είναι ένα προηγμένο και ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο των δικαστικών υπηρεσιών, το οποίο σήμερα απέχει πάρα πολύ από την ελληνική πραγματικότητα. Πυλώνες της διαδικασίας οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι πιστοποιούν και εγγυώνται τις ιδιότητες των συμμετεχόντων δικηγόρων. Αναμένουμε και τα επόμενα βήματα.

Το σύνολο του Π.Δ., εδώ:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας.

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 3659/2008.

β) Των άρθρων 117 παρ. 2, 119 παρ. 4 και 215 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 8, 9 και 20, αντιστοίχως, του ν. 3994/2011.

γ) Του άρθρου 72 παρ. 7, 8 και 11 του ν. 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165).

δ) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

ε) Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄50).

στ) Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α΄ 133).

ζ) του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (Α΄ 125).

2. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Τη με αριθμό 19/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίουτης Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Άρθρο 1

Αρχές − Προϋποθέσεις

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων έχει ως στόχους την αποφόρτιση των υπηρεσιών των δικαστηρίων, την απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης δικογράφων και πληρωμής των προβλεπόμενων πόρων και τη διευκόλυνση των δικηγόρων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους.

Οι αρχές και προϋποθέσεις, στις οποίες βασίζεται η ηλεκτρονική κατάθεση είναι οι ακόλουθες:

α. Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια και τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

β. Για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου απαιτείται η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

γ. Κατά την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου θα διασφαλίζεται η διαφάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας, η αξιοπιστία κάθε επί μέρους ενέργειας και η εξατομικευμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων και φορέων.

δ. Διασφαλίζεται η συνέχεια της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της δυνατότητας παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης και την άσκηση ενδίκων μέσων.

ε. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες κατάθεσης υποστηρίζονται τεχνικά από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Άρθρο 2

Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης

1. Ο δικηγόρος για την εκκίνηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου εισάγει τον αριθμό Μητρώου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, μέσω του οποίου ταυτοποιούνται και εμφανίζονται αυτόματα τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του, μεταξύ των οποίων ο Aριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α). Στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.

2α. Καταχωρίζει τα στοιχεία του εντολέα του, το είδος της διαδικασίας και τον αριθμό των αντιγράφων που επιθυμεί να του χορηγηθούν και πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή, για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου και των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) και του Δημοσίου, μετά δε τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό του απευθύνεται στο αρμόδιο Δικαστήριο.

β. Επιλέγει το είδος του δικογράφου και το αντικείμενο της διαφοράς από τους αντίστοιχους πίνακες και στη συνέχεια επιλέγει ημερομηνία δικασίμου και αριθμό πινακίου και συμπληρώνει τα στοιχεία των διαδίκων, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Κανονισμός του Δικαστηρίου και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988 ΦΕΚ Α΄ 35/26.2.1988).

γ. Συμπληρώνει τα προαιρετικά πεδία όποτε είναι αναγκαίο κατά περίπτωση.

δ. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το σώμα του δικογράφου, που φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική του υπογραφή, και το αποστέλλει.

ε. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή απάντησης από τη γραμματεία του δικαστηρίου, η οποία συνοδεύεται από τα αντίγραφα με την έκθεση κατάθεσης, που φέρει ημερομηνία, ώρα κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Χρόνος κατάθεσης θεωρείται η ημέρα και ώρα της κατά το προηγούμενο εδάφιο αποστολής απάντησης με αντίγραφο της έκθεσης κατάθεσης. Το ηλεκτρονικό δικόγραφο με την έκθεση κατάθεσης αναρτάται ταυτόχρονα στη σελίδα κατάθεσης της ιστοσελίδας του δικαστηρίου, σε σημείο, στο οποίο διαθέτει ασφαλή πρόσβαση μόνον ο καταθέσας δικηγόρος.

στ. Το εκτύπωμα του δικογράφου και της έκθεσης κατάθεσης, που αποστέλλονται από το δικαστήριο στον δικηγόρο και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζονται ως επίσημο αντίγραφο.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων

Ο αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος στο πλαίσιο της διαγραφόμενης στο άρθρο 2 διαδικασίας:

α. Ταυτοποιεί τον δικηγόρο και ελέγχει εάν έχει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα να καταθέσει το συγκεκριμένο δικόγραφο, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και επιτρέπει στο δικηγόρο να συνεχίσει τη διαδικασία της κατάθεσης.

β. Υποστηρίζει τεχνικά τις συναλλαγές για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) και Δημοσίου.

γ. Διενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και τον διαφανή και ακριβή επιμερισμό και απόδοσή τους στους δικαιούχους φορείς.

δ. Διαβιβάζει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο Δικαστήριο ώστε να επιτραπεί στον πιστοποιούμενο δικηγόρο να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Δικαστηρίων

Το αρμόδιο για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου Δικαστήριο:

α. Υποδέχεται από το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης κατάθεσης.

β. Υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο.

γ. Ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

δ. Επιτρέπει την επιλογή δικασίμου και αριθμού πινακίου.

ε. Αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με την έκθεση κατάθεσης, η οποία φέρει ημερομηνία, ώρα κατάθεσης και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

στ. Ενημερώνει το ενιαίο σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση του δικογράφου.

Άρθρο 5

Χορήγηση πιστοποιητικών

1. Τα Δικαστήρια μπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή μορφή κάθε είδους πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα κατόπιν αιτήσεων δικηγόρων.

2. Ο δικηγόρος καταχωρεί τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίησή του, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων πόρων για τη σήμανση της αίτησης και του ζητούμενου εγγράφου, όπως προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2, επισυνάπτει την αίτηση που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και την αποστέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο.

3. Το Δικαστήριο αποστέλλει στο δικηγόρο το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού, που αποστέλλεται από το δικαστήριο στο δικηγόρο και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

4. Αίτηση για τη χορήγηση των πιο πάνω εγγράφων μπορεί να απευθύνει προς τα Δικαστήρια σε ηλεκτρονική μορφή κάθε πολίτης, χωρίς να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης. Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα επικολλάται η σήμανση των προβλεπόμενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγγραφο. 

Άρθρο 6

Αυτόματη ενημέρωση

Εάν προκληθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το δικηγόρο ότι δεν είναι αποδεκτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και πρέπει να την επιχειρήσει εκ νέου, αν το επιθυμεί.

Άρθρο 7

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

Τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των δικογράφων που κατατίθενται, των εκθέσεων κατάθεσης και κάθε άλλου συναφούς ηλεκτρονικού εγγράφου που σχετίζεται με την κάθε υπόθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 3659/2008. Η αναζήτηση των πληροφοριών από το ηλεκτρονικό αρχείο πραγματοποιείται κατά βάση με τη χρήση αλφαβητικού ευρετηρίου των διαδίκων και αριθμητικού ευρετηρίου των αριθμών κατάθεσης. Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 9 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποδοχές εμμίσθων


Δημοσιεύουμε σήμερα την υπ’ αριθμόν 2/17132/0022/28.02.12 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με το θέμα των αποδοχών των εμμίσθων συναδέλφων, που απασχολούνται σε φορείς της παρ. 1 αρ. 4 του ν. 4024/2011. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 28.02.12 και είναι αυτή:  

http://www.dsa.gr/word_docs/fek_498.pdf

Σχολιάστε

Filed under Δικηγορία

Το Υπουργείο Οικονομικών για την φορολογία εισοδήματος των δικηγόρων


Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012
ΠΟΛ.1026/26.1.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
2. Δ/ΝΣΗ KBΣ

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου – Δ. Σταθάς
Τηλέφωνο :210-3375314, 210 3610030
FAX:210-3375001

ΠΟΛ 1026

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α’) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.

Σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 52 του ΚΦΕ και η παράγραφος 5 αυτού του άρθρου αναριθμήθηκε σε έξι και σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1210/6.10.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε για την εφαρμογή και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου, ως εξής:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, υπολογίζεται προκαταβολή φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς επί των οποίων υπολογίζονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβολές υπέρ όσων ορίζονται στο άρθρο 96 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα Δικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α’), για τις παραστάσεις που πραγματοποιούν ενώπιον των δικαστηρίων και όπως οι αμοιβές αυτές κάθε φορά ισχύουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου κώδικα. Η προκαταβολή αυτή του φόρου υποχρεωτικά υπολογίζεται και αποδίδεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, με ευθύνη των προέδρων τους, εντός των προθεσμιών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), υποχρεωτικά από 1.11.2011 με βάση την προαναφερομένη ΠΟΛ.1210/6.10.2011 Α.Υ.Ο.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν υπολογίζουν και δεν αποδίδουν προκαταβλητέο φόρο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς για παραστάσεις που πραγματοποιούν ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν οι δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία. Σε αυτή την περίπτωση, στο οικείο γραμμάτιο προκαταβολής, εκτός από την ένδειξη «πάγια αντιμισθία», θα αναγράφεται και ο εντολέας του δικηγόρου. Και τούτο καθόσον ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, επί του οποίου ενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 αυτού του νόμου,

β) Επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς για την παράσταση του δικηγόρου σε κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις διότι στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα.

γ) Επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου που περαιώνεται με απόφαση Δικαστηρίου καθόσον στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του δικηγόρου επιδικάζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση, με την οποία επιδικάζεται και η αποζημίωση του δικαιούχου. Το ίδιο ισχύει και για τις αμοιβές του δικηγόρου ως συνδίκου στις διαδικασίες πτώχευσης,

δ) Στις περιπτώσεις που οι δικηγορικές αμοιβές ή το ύψος αυτών συναρτάται άμεσα από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, όπως π.χ. των εργατικών, αυτοκινητικών, κλπ. υποθέσεων όπου ο δικηγόρος αμείβεται με εργολαβικό συμβόλαιο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί τα στοιχεία της έγγραφης συμφωνίας που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής, κτλ., όπως τα στοιχεία αυτά θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του δικηγόρου. Σε αυτή την περίπτωση:
αα) το Δημόσιο,
ββ) τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου,
γγ) οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί κοινής ωφέλειας,
δδ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
εε) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υποχρεούνται να υπολογίζουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος με συντελεστή 15% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου. Οι υπόχρεοι αυτοί υποβάλλουν την δήλωση απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου εντός των προθεσμιών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), υποχρεωτικά από 1.11.2011 με βάση την προαναφερομένη ΠΟΛ.1210/6.10.2011 Α.Υ.Ο.

Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν και αντίγραφο ή τα στοιχεία της απόφασης του οικείου Δικαστηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική υπουργική απόφαση που εκδοθεί. Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχει υποχρέωση υπολογισμού και απόδοσης προκαταβλητέου φόρου με συντελεστή 15% επί δικηγορικής αμοιβής που συναρτάται άμεσα από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, στην περίπτωση που ο εντολέας είναι ιδιώτης

Διευκρινίζεται ότι, οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές αποτελούν ακαθάριστα έσοδα και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής για παράσταση σε Δικαστήρια(ενδεικτικά για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και Πειραιώς ΕΤΑΑ-ΤΥΔ 5%, ΕΤΑΑ-ΤΕΑΔ 3%, ΔΣΑ 3%, ΕΔΛΝΔ 1%=12%) καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής για παράσταση σε συμβόλαια (ενδεικτικά για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ΕΤΑΑ – TAN – ΤΕΑΔ 10%, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 25% =35%) αποτελούν αμφότερα έξοδα και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, με την προϋπόθεση ότι οι εισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές είναι ίσες η μεγαλύτερες από τα ποσά αναφοράς που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής.

Επίσης, αν ο εντολέας του δικηγόρου είναι υπόχρεος κατά νόμο να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ, είναι δηλαδή επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τηρεί βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, όταν καταβάλλει αμοιβές σε δικηγόρους για υποθέσεις της επιχείρησής του θα παρακρατεί φόρο με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την αφαίρεση της αμοιβής, που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής ως ποσό αναφοράς και εφόσον η καταβαλλόμενη επιπλέον του γραμματίου αμοιβή ξεπερνά το ποσό των 300€. Για παράδειγμα, το ποσό αναφοράς που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου του δικηγόρου «Χ» για παράστασή του στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, για υπόθεση της ΟΕ «Α», ανέρχεται στο ποσό των 250€. Η εταιρία ΜΑ» για τις υπηρεσίες αυτές καταβάλλει στο δικηγόρο αμοιβή ύψους 700€. Στην περίπτωση αυτή, η πιο πάνω εταιρία κατά τον χρόνο καταβολής της αμοιβής θα προβεί σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% επί του ποσού των 450€ (700€ – 250€), με την υποχρέωση της προσκόμισης από το δικηγόρο φωτοαντιγράφου επικυρωμένου από τον ίδιο του αντίστοιχου γραμματίου προκαταβολής.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ αυτού του άρθρου και νόμου σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1210/6.10.2011 Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ή ταμεία συνεργασίας ή διανεμητικούς λογαριασμούς υποχρεωτικά ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στο ακαθάριστο ποσό του μερίσματος και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους με ευθύνη των προέδρων τους, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ αυτού του άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει κατάσταση όλων των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους. Με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο της, ο τρόπος υποβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ αυτού του άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλουν κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο, που εκδόθηκαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία την οποία αφορά η προκαταβολή και το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. Διευκρινίζεται ότι με την ίδια πιο πάνω κατάσταση θα υποβάλλονται και τα γραμμάτια προκαταβολής επί των οποίων δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου(π.χ. για παράσταση σε συμβόλαια) καθώς και τα μερίσματα με τον παρακρατηθέντα επί αυτών φόρο. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του κάθε συλλόγου μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή αυτών των καταστάσεων.

5. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ αυτού του άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται εκάστοτε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ΚΦΕ. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α’ έως και ε’ αυτής της παραγράφου αυτού του άρθρου και νόμου έχουν εφαρμογή από 1.7.2011, με την επιφύλαξη της ισχύος ορισμένων διατάξεων που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1210/6.10.2011 Α.Υ.Ο.

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Έκδοση γραμματίων προκαταβολής δικηγορικών συλλόγων

Όταν για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων ή την παράσταση του δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι το ποσό αναφοράς που αναγράφεται στο υπόψη γραμμάτιο καλύπτει ανάγκες υπολογισμού κρατήσεων υπέρ τρίτων (δικηγορικούς συλλόγους, ταμεία κ.λπ.) και δεν αποτελεί ακαθάριστη αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

2. Περιεχόμενο απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) καταργήθηκε η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων κι έτσι από 2.7.2011, τα της αμοιβής των δικηγόρων, καθορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του υπόψη άρθρου, που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, δηλαδή η αμοιβή αυτή πλέον καθορίζεται, είτε με βάση έγγραφες συμφωνίες με τους εντολείς τους, είτε με βάση τις νόμιμες αμοιβές όπως ισχύουν.

Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε., ορίστηκε ότι, επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%.

Επίσης, όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο Α’ της παρούσας, οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου 20%, για τις αμοιβές που καταβάλουν σε δικηγόρους, διενεργούν την υπόψη παρακράτηση στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την αφαίρεση της αμοιβής που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής ως ποσό αναφοράς και εφόσον η καταβαλλόμενη επιπλέον του γραμματίου αμοιβή ξεπερνά το ποσό των 300€.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο περιεχόμενο των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, πρέπει να αναγράφονται διακεκριμένα τα εξής ποσά:
α) Η ακαθάριστη αμοιβή,
β) Ο Φ.Π.Α. (23%) που αναλογεί στην ακαθάριστη αμοιβή,
γ) Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%) από τους υπόχρεους σε παρακράτηση.

Επισημαίνεται ότι, όταν εκδίδεται χειρόγραφη Α.Π.Υ. η αξία της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναγράφεται και ολογράφως.

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι, τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., περί αναγραφής στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, της ένδειξης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», από τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας και παρέχει υπηρεσίες με πίστωση, μπορεί να εφαρμοστεί, προαιρετικά και από τους δικηγόρους που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας.

Σημειώνεται ότι, αν μέχρι την έκδοση της παρούσας οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών έχουν εκδοθεί με τον τρόπο που αναφέρεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/29.12.2010, οι αποδείξεις αυτές θεωρούνται ως νόμιμα εκδοθείσες, εφόσον οι φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν με τα ποσά που προκύπτουν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών των δικηγόρων, με τη διευκρίνιση ότι, ο τρόπος απεικόνισης σ’ αυτήν των δεδομένων είναι ενδεικτικός και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος είναι αποδεκτός (π.χ. διαφορετική σειρά απεικόνισης κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται τα δεδομένα αυτά.

Αυτονόητο είναι ότι, μπορεί να αναγράφεται και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία (π.χ. κρατήσεις ταμείων κ.λπ.).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Ευρώ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ
(αναγράφεται το ποσό
της αμοιβής συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ         ΧΧΧ,ΧΧ
Φ.Π.Α. 23%         XXX,XX
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ         ΧΧΧ,ΧΧ
Συνολικό ποσό ολογράφως*________________________________
(*όταν εκδίδεται χειρόγραφη απόδειξη)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (από υπόχρεους σε παρακράτηση) (20% χ (ακαθάριστη αμοιβή – ποσό αναφοράς γραμματίου προκαταβολής), εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το ποσό των 300€)     XX,XX

3. Τρόπος καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ.

Η καταχώρηση στα βιβλία του Κ.Β.Σ. των Α.Π.Υ. των δικηγόρων, ενόψει και των προαναφερομένων στις προηγούμενες περιπτώσεις 1 και 2, διενεργείται ως εξής:
α) Βιβλία Β’ κατηγορίας (εσόδων – εξόδων)
Στο βιβλίο εσόδων – εξόδων που τηρείται από το δικηγόρο καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες στο σκέλος των εσόδων, με δικαιολογητικό εγγραφής την Α.Π.Υ., ως ακαθάριστο έσοδο από παροχή υπηρεσιών, η ακαθάριστη αξία της αμοιβής (πριν την παρακράτηση του φόρου) και, ξεχωριστά, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτή. Οι τυχόν κρατήσεις που διενεργούνται από τους δικηγορικούς συλλόγους καταχωρούνται στο σκέλος των εξόδων, με δικαιολογητικό εγγραφής το γραμμάτιο προκαταβολής που εκδίδεται από τους δικηγορικούς συλλόγους.
Σημειώνεται ακόμη ότι, για τις ανάγκες του φόρου προστιθέμενης αξίας, στο σκέλος των εξόδων, καταχωρούνται οι δαπάνες και ανάλογα αν παρέχεται ή δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτές (δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης/ δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης).
Επίσης, σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται να καταχωρούνται διακεκριμένα ο φόρος που παρακρατείται, είτε από το δικηγορικό σύλλογο είτε από τους λοιπούς υπόχρεους σε παρακράτηση.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι αμοιβές των δικηγόρων είναι μικρότερες από τα ποσά αναφοράς που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής, η σχετική Α.Π.Υ. εκδίδεται με τα μικρότερα αυτά ποσά.
Ακόμη, επισημαίνεται ότι, αν οι εγγραφές στα βιβλία έχουν διενεργηθεί με τον τρόπο που αναφέρεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/29.12.2010 και εφόσον δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο, μπορεί να διενεργηθεί συμπληρωματική συγκεντρωτική διορθωτική εγγραφή στα βιβλία, μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου (χρήση 2011) και με ημερομηνία εγγραφής το αργότερο την 31.12.2011. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας.
β) Βιβλία Γ’ κατηγορίας (λογιστικά βιβλία)
Τα ανωτέρω αναφερόμενα, για τα βιβλία Β’ κατηγορίας, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα βιβλία Γ’ κατηγορίας.
4. Τρόπος εξόφλησης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για ορισμένες συναλλαγές.
Στις περιπτώσεις επαγγελματικών συναλλαγών, όταν η ακαθάριστη αμοιβή του δικηγόρου υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, η εξόφληση του ποσού αυτού από το λήπτη της Α.Π.Υ., γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.
Ακόμη, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, που εκδίδονται από δικηγόρους, για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών (ιδιώτες) αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, όταν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 ή το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1027/9.2.2011).
5. Τελικά
Τέλος, σημειώνεται ότι, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/29.12.2010 που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (ιδίως οι παράγραφοι 2.2, 2.3, 2.4, 5, 8 και 9) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου.

Ακριβές Αντίγραφο    
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας    
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σχολιάστε

Filed under ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»


Δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών το πολυνομοσχέδιο, με τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015». Με το νομοσχέδιο εισάγονται νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και  πληθώρα άλλων διατάξεων.

Με το άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου ρυθμίζονται επείγοντα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή :

ι) Η διαφήμιση των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιρειών,

 ιι) η υποχρέωση των δικηγορικών συλλόγων «να δημοσιεύουν κατ’ έτος και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σ’ αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’ αυτών αποφάσεις»,

ιιι) η δυνατότητα δύο ή περισσοτέρων δικηγόρων «να συστήσουν Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία, με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και την διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από την δραστηριότητά τους αυτή. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταίρους. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή, καθώς και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσία του εκάστοτε κράτους υποδοχής» και,

ιν) για τους συμβολαιογράφους, η διάταξη: «Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο.

Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. μπορούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου».

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου εδώ και η αιτιολογική έκθεση εδώ.

Σχολιάστε

Filed under ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αποχή των δικηγόρων την Τετάρτη 11, Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Ιανουαρίου


Αποχή των δικηγόρων της χώρας αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Σύλλόγων για τις ημέρες Τετάρτη 11, Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στην σημερινή συνεδρίασή της. Η Συντονιστική αποφάσισε την αποχή σε διαμαρτυρία για τις νομοθετικές ρυθμίσεις, που προωθούνται από το πολυνομοσχέδιο – σκούπα του Υπουργείο Οικονομικών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης του Κώδικα περί Δικηγόρων. Τα επίμαχα σημεία του πολυνομοσχεδίου είναι τα εξής:

– Η τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 3919/2011 για την ελεύθερη δραστηριοποίηση δικηγορικών γραφείων και την απελευθέρωση ανοίγματος καταστημάτων εντός όλης της Ελλάδας.

– Η υποχρέωση των δικηγορικών συλλόγων να δημοσιεύουν κάθε χρόνο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που χειρίστηκαν.

Θα επανέλθουμε με την επίσημη ανακοίνωση.

Σχολιάστε

Filed under ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

Ψηφίστηκε από την Βουλή το νομοσχέδιο για την φορολόγηση των καταθέσεων στην Ελβετία


Ψηφίστηκε στις 22.12.11 από  το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής  Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της  Ελληνικής Δημοκρατίας  και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά  με τους φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983» και οδεύει προς την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο αφορά την φορολογική μεταχείριση των εξαγομένων από τη χώρα προς την Ελβετία εισοδημάτων.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ.

Σχολιάστε

Filed under ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δημόσια Διαβούλευση για τον εκσυχρονισμό του Νόμου 1667/86 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς


Από το Υπουργείο Οικονομικών αναρτήθηκε πρόσκληση προς διαβούλευση, για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των αστικών συνεταιρισμών. Η διαβούλευση γίνεται χωρίς εισηγητικά κείμενα του Υπουργείου και θα διαρκέσει μέχρι τις 13.01.12. Το κείμενο – πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Τομέων Παραγωγής), ενόψει του εκσυγχρονισμού του νόμου 1667/86 περί Αστικών Συν/σμών και λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους στόχους του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ κατά το 2012, καλεί τόσο τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, κατ΄ ιδίαν συν/σμούς, κ.λ.π.), όσον και κάθε ενδιαφερόμενο (Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με έργο την προώθηση του συνεταιριστικού τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ), για τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου με κατάθεση σκέψεων, απόψεων και προτάσεων. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη προκειμένου να θεσπιστούν και εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις κατά κατηγορία συνεταιρισμών. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι η εισαγωγή ενός καινοτόμου νόμου που θα αρμόζει στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και θα συμβάλει περαιτέρω στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία : 13 Ιανουαρίου 2012

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλ. Πλασκοβίτης».

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ