Μείωση εισφορών, συνδρομών και ενισχύσεων από τον Λ.Ε.Δ.Ε.

Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας δόθηκε στη δημοσιότητα έγγραφο του Λ.Ε.Δ.Ε., με το οποίο ανακοινώνεται η απόφαση μείωσης των προβλεπομένων εισφορών, συνδρομών και ενισχύσεων. Το έγγραφο έχει ως εξής:

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ           

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)                     

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα                             

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 –10439 ΑΘΗΝΑ                       

ΤΗΛ: 210-8822076-FAX:210-8822914                         
Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.  2069
Προς Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

 Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας 41000 Λάρισα

Πληροφορίες: Έλενα Πίτσιλλου        
Δήμητρα Αντωνοπούλου Ηλίας Μιχόπουλος

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.,  για την μείωση των προβλεπόμενων ποσών συνδρομών και  ενισχύσεων
Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ.38/12-11-2011 συνεδρίασή της και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 7 του άρθρου 14 και της παρ 3 του άρθρου 22 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., αποφάσισε την μείωση των από το Καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε. προβλεπόμενων συνδρομών και ενισχύσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1 την από 14-11-2011 και συνέχεια  αναστολή εφαρμογής της απόφασης που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ 28/24-6-2006 συνεδρίασή της και που αφορά την αύξηση των υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε.  συνδρομών και την αύξηση των ενισχύσεων προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
2 τον επαναπροσδιορισμό των υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. συνδρομών που καταβάλλουν τα μέλη του, ως ακολούθως,
(α) η εφάπαξ συνδρομή εγγραφής κάθε μέλους του άρθρου 14 του Καταστατικού, που εντάσσεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. και εγγράφεται σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο ή ορκίζεται ως Άμισθος Υποθηκοφύλακας ή προσλαμβάνεται ως υπάλληλος από 14-11-2011 και  συνέχεια, ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300,00)  ευρώ,  αντί  των  382,00 ευρώ  που   ισχύει  μέχρι 13-11-2011
(β) η μηνιαία τακτική συνδρομή κάθε μέλους του άρθρου 14 του Καταστατικού, από 1-1-2012 και συνέχεια παραμένει ως ισχύει σήμερα  στο ποσό των είκοσι πέντε (25,00) ευρώ.
(γ) η μηνιαία τακτική συνδρομή κάθε μέλους του άρθρου 14 του  Καταστατικού, που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού, από 1-1-2012 και συνέχεια παραμένει ως ισχύει σήμερα στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ και 
(δ) η χρηματική ειδική μηνιαία συνδρομή, που με  απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ  34/30-5-2009  συνεδρίασή της  αντικατέστησε  από 1-1-2010 τους πόρους του Λ.Ε.Δ.Ε. 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας του ενσήμου του Τ.Υ.Δ.Ε, από 1-1-2012 και συνέχεια ορίζεται στα ίδια ποσά που ίσχυσαν κατά τα έτη 2010 και 2011 και ειδικότερα,
(δα) οι Δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., που συμπλήρωσαν 5ετία από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους στο πρώτο λειτούργημά τους, θα καταβάλλουν το μηνιαίο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ και αυτοί που δεν συμπλήρωσαν την 5ετία (ακριβώς μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης),θα καταβάλλουν το μηνιαίο ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ και (δβ) οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες-μέλη του ΛΕΔΕ, θα καταβάλλουν το μηνιαίο ποσό των είκοσι πέντε (25,00) ευρώ, ισόποσο της μηνιαίας τακτικής συνδρομής του έτους 2011.
3 Τον επαναπροσδιορισμό των χορηγούμενων ενισχύσεων προς τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. , ως ακολούθως,
(α) η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση,που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης συνεπεία γήρατος,που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 18 του Καταστατικού  και που  υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στον Σύλλογό τους από 14-11-2011 και συνέχεια,ορίζεται για το διάστημα από 14-11-2011 και συνέχεια ως εξής,
•    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. από είκοσι  (20) έτη και άνω, το ποσό των είκοσι τριών  χιλιάδων (23.000,00) ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. από  δέκα εννέα (19) έτη, το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00) ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. από  δέκα οκτώ (18) έτη, το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. από  δέκα επτά (17) έτη, το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων (17.000,00) ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο Λ.Ε.Δ.Ε. από  δέκα έξι (16) έτη, το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ •    Για τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. με χρόνο μέχρι και τα δέκα πέντε (15) έτη, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ 4 του άρθρου 18 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. •    Τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης στον Σύλλογό τους λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος ή Μ.Ο.Α. ή απεβίωσαν μέχρι και 13-11-2011, θα λαμβάνουν τα εφάπαξ ποσά ενίσχυσης , που ορίζονται στην απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την υπ΄αριθ. 28/ 26-6-2006 συνεδρίασή της
(β) η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη  του Λ.Ε.Δ.Ε. λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία της ολικής μόνιμης ανικανότητας (ΜΟΑ) ή στους κληρονόμους του μέλους λόγω θανάτου, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 19 του Καταστατικού και που υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στον Σύλλογό τους ή αποβιώνουν από 14-11-2011 και συνέχεια, ορίζεται για το διάστημα από 14-11-2011 και συνέχεια, στα ίδια ποσά που αναγράφονται στην ως άνω 3α περίπτωση.
(γ) η Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία γήρατος ή μόνιμης ολικής ανικανότητας (ΜΟΑ) κατά τα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού και που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 20 του Καταστατικού, τόσο για τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που μέχρι 13-11-2011 ενισχύονται, όσο και για τα μέλη που θα ενισχυθούν από 14-11-2011 και συνέχεια και για τις κατηγορίες εκείνες των δικαιούχων, που λαμβάνουν ως ενίσχυση το μηνιαίο ποσό των  250,00 ευρώ  και άνω,  μειώνεται  σε  ποσοστό  20%   και  από 14-11-2011 και συνέχεια οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν ως ενίσχυση, τα ακόλουθα μηνιαία ποσά,
•    Με   συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο ΛΕΔΕ από δέκα έξι (16) έτη, το ποσό των 200,00  αντί 250,00 ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο ΛΕΔΕ από δέκα επτά (17) έτη, το ποσό των 224,00  αντί 280,00 ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο ΛΕΔΕ από δέκα οκτώ (18) έτη, το ποσό των 248,00  αντί 310,00 ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο ΛΕΔΕ από δέκα εννέα (19) έτη, το ποσό των 264,00  αντί 330,00 ευρώ •    Με συμπληρωμένο χρόνο συμμετοχής στο ΛΕΔΕ από είκοσι (20) έτη και άνω, το ποσό των 280,00  αντί 350,00 ευρώ •    Για τα μέλη του ΛΕΔΕ που συμμετέχουν στο ΛΕΔΕ για χρόνο μέχρι και τα δέκα πέντε (15) έτη, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ 4 του άρθρου 20 του καταστατικού του ΛΕΔΕ
(δ) η Ημερήσια Χρηματική Ενίσχυση που χορηγείται στα μέλη για ασθένεια, τοκετό και στράτευση, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 17 του Καταστατικού, από 1-1-2012 και συνέχεια, θα είναι ισόποση με την χορηγούμενη κατά το έτος 2011, δηλαδή το ημερήσιο ποσό των τριάντα τριών (33,00) ευρώ.
Τέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε προσωπικά  τα μέλη  και τους υπαλλήλους του Συλλόγου σας και να μεριμνήσετε για την εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά την είσπραξη και απόδοση των συνδρομών.
Ο Διευθυντής του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ»

Σχολιάστε

Filed under ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s