Νόμιμο κρίθηκε από το ΣΤΕ το Π.Δ. για την εφεδρεία στις ΔΕΚΟ

Νόμιμο έκρινε το σχέδιο του Π.Δ. για την εφεδρεία στις ΔΕΚΟ το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τον έλεγχο νομιμότητάς του. Με το εν λόγω Π.Δ. καθορίζεται η διαδικαασία και τα κριτήρια επιλογής, για την θέση σε εφεδρεία του πλεονάζοντος προσωπικού των ΔΕΚΟ. Λεπτομέρειες  για το θέμα αντλούμε από την ιστοσελίδα directnews.gr.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του σχεδίου προεδρικού διατάγματος:

*αφορούν το τυχόν πλεονάζον προσωπικό των ΝΠΙΔ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005, δηλαδή τους εργαζόμενους στις δημόσιες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη μορφή λειτουργίας τους, στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο ή λόγω της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή επειδή είναι χρηματοδότης τους.

*δεν αφορούν το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και αυτό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Στο πρακτικό επεξεργασίας του Ε’ τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (με αριθμό 301/2011), που εκδόθηκε με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ Κων. Μενουδάκο και εισηγητή τον πάρεδρο Δημ. Βασιλειάδη, αναφέρεται, μεταξύ άλλων ότι το διάταγμα:

– επιτρέπει να ρυθμιστούν «αποκλειστικά τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης σε σχετικούς πίνακες του τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού των υπαγομένων στο Ν. 3429/2005 Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου», ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού αυτού σε φορείς του δημοσίου τομέα (ΟΤΑ κ.λπ.), αλλά και να μπορεί να γίνει η επιλογή για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου τομέα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή μερικής απασχόλησης ή για αποχώρηση με καθεστώς εθελουσίας εξόδου.

– δεν αποτελεί «το πλαίσιο για τον προσδιορισμό τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού»

– για να εφαρμοστεί «προϋποθέτει, πάντως, τον καθορισμό προσωπικού των φορέων ως πλεονάζοντος, με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους ή άλλη διάταξη νόμου».

Επιπλέον το Ε’ τμήμα επισημαίνει ότι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα πρέπει να επανεξετάσει τη ρύθμιση που είναι σχετική με τη μοριοδότηση των υπαλλήλων στις ξένες γλώσσες, καθώς με τα οριζόμενα σε αυτή:

α) «ο υπάλληλος ο οποίος γνωρίζει άριστα μια ξένη γλώσσα συγκεντρώνει ίσο αριθμό μορίων (δηλαδή 40) με εκείνον ο οποίος γνωρίζει σε άριστο βαθμό περισσότερες ξένες γλώσσες», και

β) δεν καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας (τίτλοι σπουδών, κ.λπ.).

Όπως αναφέρεται στο διάταγμα:

– το προσωπικό των ΝΠΙΔ που προσδιορίζεται ως πλεονάζον, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

– Μαζί διαβιβάζονται και οι υπηρεσιακές μεταβολές, ενώ οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ τα δικαιολογητικά τα οποία επιβεβαιώνουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικές γνώσεις κ.λπ.).

– Το ΑΣΕΠ, βασιζόμενο στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ατομικούς φακέλους, κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό και συντάσσει ανά φορέα προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά κατηγορία και ειδικότητα.

– Η κατάταξη στον πίνακα γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, το χρόνο εργασίας, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες).

-Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με αναπηρία, για τους έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια παιδιών με αναπηρία, καθώς και για τους συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί και οι δύο ως πλεονάζοντες.

Στο διάταγμα καθορίζονται ως αντικειμενικά κριτήρια:

– οι τίτλοι σπουδών,

-οι ειδικές γνώσεις, όπως το διδακτορικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος (για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένων, υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας (για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

-Δικαίωμα ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα κατάρτισης έχει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος πρέπει να το ασκήσει εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

-Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ συντάσσει οριστικό πίνακα κατάταξης.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής (Ν. 3986/2011), το προσωπικό που θα περιληφθεί στους πίνακες κατάταξης θα συνεχίσει για ένα χρόνο να λαμβάνει το 60% του βασικού του μισθού.

Στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό συνάψει οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση, σταματάει να λαμβάνει το 60% των αποδοχών του.

Ολόκληρο το δημοσίευμα εδώ:

Σχολιάστε

Filed under ΣΤΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s