Περί Ε.Τ.Α.Α. και πάλι…

 Παραθέτουμε σήμερα έγγραφο παρατηρήσεων του κ. Γιάννη Γουσέτη, σχετικά με την πραγματικότητα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. Το έγγραφο δημοσιεύτηκε στο site του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και έχει ως εξής:

«Σε σχέση με το ζήτημα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. και της υποχρεωτικής ανά τριετία αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών κατηγοριών των από 1/1/1993 και εφεξής ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α. (νέοι ασφαλισμένοι), το οποίο θέσατε υπόψη μου για παρατηρήσεις, ύστερα από την από 22/7/2011 επιστολή της συναδέλφου Αναστασίας Καραντάνα, έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 σε συνδυασμό με διατάξεις μεταγενέστερων συναφών νομοθετημάτων, οι λεγόμενοι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που υπάχθηκαν στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά, κατατάχθηκαν σε 14 ασφαλιστικές κατηγορίες ως προς την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, είναι υποχρεωτική η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. Είχε παρασχεθεί όμως στους ασφαλισμένους η ευχέρεια με αίτησή τους να ζητούν την κατάταξή τους σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Παρόλο που η ασφάλιση κάποιου εξακολουθητικά στην 1η (κατώτερη) ασφαλιστική κατηγορία είχε σαν συνέπεια την λήψη μιας πενιχρότατης σύνταξης των 450,00 – 500,00 ευρώ για 40 έτη ασφάλισης, εντούτοις, το ύψος της επιβάρυνσης για να ασφαλιστεί κάποιος σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ήταν απαγορευτικό για την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων(π.χ. η ασφαλιστική εισφορά στην 2η ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2010 ήταν στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών 170,53 ευρώ το μήνα και στο Τ.Ε.Α.Δ. 51,16 ευρώ το μήνα, ενώ στην 11η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία πρέπει να ασφαλιστεί κάποιος νεοασφαλισμένος για να εξασφαλίσει σύνταξη ανάλογου ύψους με αυτή των παλαιών ασφαλισμένων,  δηλαδή των πριν από την 1/1/1993, είναι για το Ταμείο Νομικών 399,30 ευρώ το μήνα και για το Τ.Ε.Α.Δ. 119,79 ευρώ το μήνα), σχεδόν το σύνολο των νέων ασφαλισμένων από την 1/1/1993 έως σήμερα έχει ασφαλιστεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία (κατώτερη) και μόνο ελάχιστοι ασφαλισμένοι, κυρίως εργαζόμενοι σε τράπεζες ή άλλους φορείς που οι εργοδότες τους έχουν αναλάβει την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους έχουν ασφαλίσει σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με αποτέλεσμα να έχουν καταδικαστεί στην πενιχρότατη σύνταξη των 450-500 ευρώ για 40 έτη ασφάλισης.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, επήλθαν μεταβολές στις εισφορές που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και αφενός μεν επιβλήθηκε πρόσθετη εισφορά, πέρα της  ήδη προβλεπόμενης, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, για την κύρια σύνταξη, σε 0,6% για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, σε 0,4% για τον κλάδο προνοίας και σε 0,65% για τον κλάδο ασθενείας(όλα επί της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, που για το έτος 2011 ανέρχεται σε 693,35 ευρώ), αφετέρου δε προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και μετά ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. και η υποχρεωτική κατάταξή τους, στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για όσους νέους ασφαλισμένους έχουν ήδη  υπαχθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. και κατά συνέπεια όσοι από αυτούς έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2011 τουλάχιστον 3 έτη ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά  στην 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012.

Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους τομείς των λοιπών κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων είναι η 1/1/2012.

Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται και για τους ασφαλισμένους στο Ε.Τ.Α.Α. το σύστημα που ισχύει στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), που όλοι οι ασφαλισμένοι παλαιοί και νέοι υπάγονται σε ασφαλιστικές κλάσεις που αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά ανά περιόδους.

Μπορεί να πει κανείς χοντρικά ότι με τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλεται υποχρεωτικά και βίαια η «σωτηρία» των νέων ασφαλισμένων και η απαλλαγή τους από τη σύνταξη των 450 ευρώ με την εξασφάλιση κάπως πιο βελτιωμένου ποσού σύνταξης (αν υπάρχει σύνταξη όταν φτάσουν σε συντάξιμη ηλικία οι νεώτεροι από αυτούς), στην πραγματικότητα όμως αποβλέπουν στην (αμφίβολη) διάσωση του ΕΤΑΑ, που τα δύο μνημόνια και η υποχρεωτική μακρόχρονη παράταση των κρατικών ομολόγων που έχει στην κατοχή του, οδηγούν με αναγκαιότητα φυσικού φαινομένου στην σύντομη οικονομική του κατάρρευση, με δεδομένο μάλιστα ότι με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 μόνο αυτό (μαζί με το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) έχει υποχρεωθεί στην καταβολή της βασικής σύνταξης των ασφαλισμένων του, ενώ για όλους τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς την υποχρέωση αυτή έχει αναλάβει το κράτος.

Είναι όμως τελείως αμφίβολο το αν επιτευχθεί αυτός ο εισπρακτικός σκοπός. Διότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε απαγορευτικά ύψη με δεδομένη και την οικονομική δυσπραγία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ασφαλισμένων, που προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί για πολλά έτη, θα οδηγήσει πολλούς απ’ αυτούς (πολύ περισσότερους απ’ ότι μέχρι τώρα) στο να μην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, μη παραδίδοντας κατ’ έτος ασφαλιστικά βιβλιάρια, με αποτέλεσμα αντί για οικονομική ενίσχυση των ασφαλιστικών τους οργανισμών να επέρχεται παραπέρα οικονομική τους αφαίμαξη και μεγαλύτερη συντόμευση του χρόνου της οικονομικής τους χρεοκοπίας.

Συνεπώς πρέπει να λεχθεί ότι πρόκειται για ένα ακόμη εισπρακτικό μέσο που λαμβάνεται πρόχειρα και αμελέτητα, χωρίς στάθμιση όλων των παραμέτρων και όλων των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι πρέπει να ζητηθεί από το αρμόδιο υπουργείο αν όχι η ολοκληρωτική ανάκληση των ρυθμίσεων αυτών, τουλάχιστον η τροποποίησή τους, ώστε η τριετία μετά την οποία γίνεται υποχρεωτική η μετάταξη στην 2η ασφαλιστική κατηγορία για τους εισαχθέντες στο επάγγελμα από 1/1/2009 και μετά να αρχίζει με την συμπλήρωση 5ετούς άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ώστε τουλάχιστον να ανακουφιστούν κάπως οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης, νέοι επιστήμονες ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ.

 

                                                                          Αθήνα 26/7/2011

                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΣΕΤΗΣ»

Σχολιάστε

Filed under ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s