Οι προτάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, για τα υπό κατάρτιση Π.Δ. και Υ.Α. του ν.3919/2011

 

     

Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Π.Δ. ΚΑΙ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟ Ν. 3919/2011

 

1)ΑΡΘΡΟ 56 παρ.6 Ν. 3919/2011 (άρθρο 92 παρ. 1 Κώδικα Δικηγόρων)

α)Καθορισμός των νομίμων αμοιβών για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή κάθε δίκης, στα ποσά που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ.1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422 Β΄) ΚΥΑ, προσαυξημένα κατά ποσοστό 30 %.

β)Όπου στον Κώδικα Δικηγόρων ή σε οποιονδήποτε άλλο νόμο προβλέπονται νόμιμες αμοιβές που υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης, το ποσοστό αυτό να καθορισθεί στα ποσά και ποσοστά που προβλέπονται ήδη στο άρθρο 161 παρ.2 Κ.Δ.

2)ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

΄΄Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος΄΄ είναι κατ’ αρχήν ο Δικηγορικός Σύλλογος,  του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος.

Για τις περιπτώσεις όμως που ο δικηγόρος επισκέπτεται για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας την περιφέρεια άλλου, εκτός της έδρας του δικηγορικού συλλόγου, οικείος είναι ο δικηγορικός σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου ή του συμβολαιογράφου, όπου ο δικηγόρος πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε διαδικαστική ή δικαστική πράξη ή να συντάξει σχέδιο εγγράφου ή να συμπράξει σε κάθε σχετική πράξη,  εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ασκεί δικηγορικές πράξεις σε δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της Εφετειακής του Περιφέρειας και στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, κατά τις οποίες ΄΄οικείος δικηγορικός σύλλογος΄΄ είναι αυτός του οποίου ο δικηγόρος είναι μέλος.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΄΄ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ΄΄

α)ΑΡΘΡΟ 56 παρ.8 (άρθρο 96 Κώδικα Δικηγόρων)

Να διευκρινισθεί η έννοια ΄΄Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος΄΄ και να καθορισθεί ως εξής: ΄΄Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος του τόπου, στον οποίον λαμβάνει χώρα η παράσταση του δικηγόρου ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, καθώς και ενώπιον δικαστών υπό την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών, και εν γένει για την παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την έναρξη και τη διεξαγωγή δίκης ή διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή εκδόσεως δικαστικής διαταγής΄΄.

β)ΑΡΘΡΟ 56 παρ.10 (άρθρο 161 Κώδικα Δικηγόρων)

Να διευκρινισθεί η έννοια ΄΄Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος΄΄ και να καθορισθεί ως εξής: ΄΄Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος του τόπου, στον οποίον καταρτίζεται η δικαιοπραξία (έδρα του συμβολαιογράφου που συντάσσει το συμβόλαιο).

γ)Ν.1093/1980 άρθρο 9 παρ.2:

Να διευκρινισθεί η έννοια ΄΄Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος΄΄ και να καθορισθεί ως εξής: ΄΄Οικείος Δικηγορικός Σύλλογος είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος του τόπου, στον οποίο διεξάγονται οι δίκες του καθορισμού της προσωρινής  τιμής μονάδας αποζημίωσης΄΄.

Η έννοια αυτή συνάδει και με τους λόγους που υπαγορεύουν τη ρύθμιση του άρθρου 29 Κ.Πολ.Δ.

Η πιο πάνω διευκρίνιση είναι επιβεβλημένη, γιατί θα αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση περί της έννοιας του όρου αυτού, ιδιαίτερα σε περίπτωση, που κάποιος εντολέας έχει αναθέσει την υποστήριξη της υπόθεσής του σε περισσότερους του ενός δικηγόρους, ανήκοντες σε διαφορετικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, οπότε ανακύπτει το ζήτημα της καταβολής της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης κ.λ.π. στον ΄΄οικείο Δικηγορικό Σύλλογο΄΄.

3)ΑΡΘΡΟ 26 του Ν.3844/2010 

Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.3844/2010 τίθεται ο γενικός κανόνας ότι οι ΄΄πάροχοι υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις που τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά συγκεκριμένη δραστηριότητα ή που περιορίζουν την άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριοτήτων΄΄.

Δηλαδή, σε περίπτωση που υπαχθούν και οι δικηγόροι στην παραπάνω έννοια ΄΄πάροχοι υπηρεσιών΄΄, δεν θα ισχύει πλέον, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η απαγόρευση σύστασης πολυεπαγγελματικής δικηγορικής εταιρείας του άρθρου 2 παρ.1 του π.δ.81/2005.

Επιπρόσθετα, δεν θα είναι ασυμβίβαστες προς δικηγόρο οι δραστηριότητες του άρθρου 63 παρ.1,2,3 του Κώδικα Δικηγόρων.

Εξ άλλου, με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.3844/2010, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Π.τ.Δ. με Π.Δ/γμα να καθορίζει στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ποιες πολυτομεακές ή πολλαπλές δραστηριότητες επιτρέπονται στις Δικηγορικές εταιρείες και στους Δικηγόρους.

Ενόψει των προεκτεθέντων εισηγούμαστε:

α)Να γίνει περαιτέρω επεξεργασία της ανωτέρω διάταξης της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.3844/2010.

β)Σε κάθε περίπτωση, να απαγορευθεί στις πολυεπαγγελματικές Δικηγορικές εταιρείες και στους Δικηγόρους να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 63 παρ.1,2,3 του Κώδικα Δικηγόρων.

4)ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να καθοριστούν κατά τρόπο σαφή και δεσμευτικό συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διαφήμισης των Δικηγόρων και ειδικότερα η εξειδίκευση και οι τίτλοι σπουδών και να απαγορευθεί, επ’ απειλή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσά αμοιβών, έστω και αόριστα (όπως π.χ. χαμηλές τιμές-φθηνές υπηρεσίες-οικονομικά συμφέρουσες τιμές, ικανοποιητικές αμοιβές κλπ.), καθώς και σε συγκεκριμένες δίκες ή ονόματα διαδίκων.

 

 ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟ Ν. 3919/2011

 1)ΑΡΘΡΟ 56 παρ.8 περ. 1 (άρθρο 96 Κώδικα Δικηγόρων)

α)Ταύτιση των ποσών αναφοράς με τις νόμιμες αμοιβές κατά τον προεκτεθέντα για το Π.Δ. τρόπο.

Ειδικότερα να καθορισθούν τα ποσά αναφοράς για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή κάθε δίκης, στα ποσά που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ.1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422 Β΄) ΚΥΑ, προσαυξημένα κατά ποσοστό 30 %.

β)Το ποσοστό που υποχρεούται να προκαταβάλει ο δικηγόρος στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για: α)…μέχρι και δ)..να ανέρχεται στο ύψος του 12 % αντί ΄΄ορισμένου ποσοστού΄΄.

2)ΑΡΘΡΟ 56 παρ.10 περ. 3 (άρθρο 161 Κώδικα Δικηγόρων)

Τα ποσά και τα ποσοστά αναφοράς να παραμείνουν αμετάβλητα, όπως ισχύουν σήμερα και προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 10 περ. 4.

 

 

Σχολιάστε

Filed under Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s