Εξαιρείται το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή από την εφαρμογή του 3919/2011!

 Ελληνική Κυβέρνηση

Με το υπ’ αριθμόν 68/2011 Π.Δ., για την εφαρμογή του ν.3919/2011, -εάν διαβάζω καλά- εξαιρείται το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή από την εφαρμογή του νόμου. Η επιχειρηματολογία του τύπου, ότι η εξαίρεση επιβάλλεται, λόγω του  «χαρακτήρα αυτού ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού, στοχεύει δε στην εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι, ιδίως, η διασφάλιση διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, η ορθολογική κατανομή των δικαστικών επιμελητών στην επικράτεια και η αποτελεσματική οργάνωση και άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο είναι στενά συνυφασμένο με την απονομή της δικαιοσύνης και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων», απλά διαψεύδει τις διακηρυχθείσες αρχές της κυβέρνησης και θέτει σε μία ακόμη δοκιμασία την σοβαρότητά της.

Το πλήρες κείμενο του Π.Δ. είναι αυτό:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 153

1 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68

Ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και την άσκησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 1, 2, 3 και 10 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32).

β) Του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη εναρμόνισης με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή, αλλά και διατήρησης συναφών περιορισμών με σκοπό την εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει του ιδιαίτερου χαρακτήρα του δικαστικού επιμελητή ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού και της φύσης του έργου του ως επικουρικού της απονομής δικαιοσύνης.

Η διατήρηση, κατά τα ανωτέρω, των περιορισμών, των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον. 2318/1995 για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και την άσκηση του επιβάλλεται από το χαρακτήρα αυτού ως αμίσθου δημοσίου λειτουργού, στοχεύει δε στην εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι, ιδίως, η διασφάλιση διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, η ορθολογική κατανομή των δικαστικών επιμελητών στην επικράτεια και η αποτελεσματική οργάνωση και άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο είναι στενά συνυφασμένο με την απονομή της δικαιοσύνης και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθμό 126/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εξαίρεση από τις ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011

1. Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3919/2011, ενώ οι περιορισμοί που αφορούν την πρόσβαση και την άσκησή του και προβλέπονται στο ν. 2318/1995 διατηρούνται, στο σύνολό τους, σε ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος. Οι διατηρούμενοι σε ισχύ περιορισμοί ως έχουν, σύμφωνα με την ειδική περί δικαστικών επιμελητών ανωτέρω νομοθεσία, αφορούν τις περιπτώσεις α, β, γ, ε, στ, ζ, η, θ και ι της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.

2. Το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή εξαιρείται από τη ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, ενώ διατηρείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2318/1995 απαίτηση για λήψη προηγούμενης διοικητικής άδειας προκειμένου για την άσκηση του επαγγέλματος.

Άρθρο 2

Σύσταση Αστικών Εταιρειών

Η σύσταση από τους δικαστικούς επιμελητές αστικών εταιρειών με σκοπό την από κοινού παροχή των υπηρεσιών τους είναι ελεύθερη. Στην αστική εταιρεία μπορεί να μετέχουν αποκλειστικά και μόνο δικαστικοί επιμελητές που ασκούν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια του ιδίου Πρωτοδικείου, εφαρμοζόμενης εν προκειμένω και της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2318/1995.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν τη 2α Ιουλίου 2011.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

                                                                                                                                                                                                         Για την αντιγραφή,

                                                                                                                                                                                                          Ντόρα Τσικαρδάνη

Advertisements

6 Σχόλια

Filed under ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

6 responses to “Εξαιρείται το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή από την εφαρμογή του 3919/2011!

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

  Μετά απορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τΙς αποδοκιμασιες!!! Συνεχίζεται η παράδοση του Καραγκιόζη/Κυβέρνησης που ξεγελά τον βεζύρη/κόσμο και τρίβει τα χέρια του σκυμένος δουλικά!!! Ε… αν ειναι να κανεις μια δουλειά κανε την, όχι ηξεις-αφήξεις. Χάνει και την ελάχιστη απομένουσα σοβαρότητα η κυβέρνηση!!!
  Σχόλιο από εναν μη απελευθερωμένο ακόμη Αγρ.-Τοπογράφο Μηχανικό [άντε να δούμε για τα δικά μας Π.Δ. που δεν βγήκαν ακόμα τι θα σκεφτούν οι «φωστήρες» κρατοκρατούντες γραφειοκράτες σε αρμονική συνεργασία με τους καλά κρατούντες συνδικαλιστές «εκπροσώπους μας» του Τεχνικού Επιμελητηρίου]

 2. Λια

  Σχετικά με το όριο ηλικίας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικ. επιμελητή τι γίνεται???Από την μια αναρτήσεις και δημοσιεύματα σε έγκυρα sites αναφέρουν ότι:» ως αντίθετη στο άρθρο 5 του Συντάγματος, που προστατεύει την επαγγελματική ελευθερία, διαγράφηκε από το ΣτΕ η διάταξη, που προέβλεπε ως προϋπόθεση συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό για το διορισμό δικαστικού επιμελητή, τη μη υπέρβαση του 35ου έτους της ηλικίας» και από την αλλη ο κλάδος τους υποστηρίζει το αντίθετο…γνωρίζει κάποιος τι ισχύει τελικά??

 3. Εάν λάβουμε υπ’ όψιν το κείμενο του Π.Δ., κατά τα λοιπά ισχύει ο Κώδικας. Η σχετική διάταξη ισχύει, ενώ βέβαια, έχει κριθεί αντισυνταγματική. Άλλη μία περίπτωση μη προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου στην νομολογία του ΣΤΕ…

 4. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΑΝΙΚΑ

  σχετικά με το όριο ηλικίας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δικ επιμελητών μπορει καποιος να μου πει τον αριθμό της απόφασής που την κρίνει αντισυνταγματική;

  • Δεν την έχουμε υπ’όψιν. Να το δούμε.

   • Η απόφαση είναι η 2454/2010 του ΣτΕ (επτ.)
    Σε ό,τι αφορά tα λοιπά σχόλια περί αμφισβήτησης της σoβαρότητας της Κυβέρνησης, μπορούν να γραφούν πολλά.
    Όχι όμως για το συγκεκριμένο ζήτημα.
    Μπορείτε να διαβάσετε την υπ’αριθμ. 126/2011 γνωμοδότηση του ΣτΕ (για την έκδοση του Π.Δ.) καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ και τέλος το Ν.3844/2010.
    Αυτά προς ενημέρωσή σας και για αποφυγή άστοχων σχολίων.
    Διονύσιος Κριάρης
    Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s